Obchodné podmienky a reklamácie

Vážení zákazníci, nižšie nájdete všeobecné obchodné podmienky eshopu classichouse.sk. Pre zjednodušenie a prehľadnosť sme pre vás pripravili aj niekoľko užitočných bodov a odkazov na text všeobecných obchodných podmienok. Prosím, venujte im dostatočnú pozornosť.

 • Všeobecné obchodné podmienky platia pre fyzické osoby nepodnikateľov ako aj pre podnikateľské subjekty
 • Urobenú objednávku je možné bezplatne stornovať do 24 hodín po jej doručení predávajúcemu. Ak ste za tovar zaplatili vopred, najneskôr do 7 dní vám zašleme peniaze späť na účet. Pre storno objednávky odporúčame e-mailovú komunikáciu, príp. telefonickú.
 • Tovar sme povinný doručiť spravidla do 7 dní ak je na sklade, príp. do 7 dní od jeho doručenia od výrobcu. Maximálna dodacia lehota je 30 dní.
 • Platiť je možné viacerými spôsobmi: prevodom na účet alebo v hotovosti na dobierku, v prípade osobného odberu v obchodíku Classic house na Račianskej ulici v Bratislave prostredníctvom platobného terminálu bežnými platobnými kartami. 
 • Bankové spojenie je: č. účtu: 5052355789/0900, Slovenská sporitelňa a.s., IBAN a BIC nájdete v časti Kontakt.
 • Kúpna cena je vždy zobrazená s DPH.
 • Do 7 dní môže kupujúci odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ktorý nebol používaný a nie je poškodený spolu s obalom, v ktorom bol tovar zabalený. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný spísať oznámenie o odstúpení od zmluvy.
 • Reklamačný poriadok  – pre vybavenie reklamácie v záručnej dobe sme pre vás pripravili reklamačný protokol REKLAMAČNÝ PROTOKOL pdf
 • Záručná doba je 2 roky, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak
 • Reklamáciu prednostne vybavujeme opravou, zľavou z ceny alebo výmenou tovaru
 • Osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom pre uskutočnenie kúpnej zmluvy a len na čas potrebný na vykonanie potrebných úkonov. Osobné údaje predávajúci nezverejní, nebudú používané na reklamné účely ani neposkytne ďalším osobám. Súhlas s poskytnutím osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje si rovnako môže kupujúci kedykoľvek meniť a mať k nim prístup v nákupnom košíku alebo registrácii.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. 1.     VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti  zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

 

Katarína Hrúziková – Classic house,

Hollého 5292/4, 902 01 Pezinok, Slovakia

IČO: 47 341 653, IČ DPH: SK1080865291,

Zapísanej v živnostenskom registri č. 130-23174,

 

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.classichouse.sk

1.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu ( ďalej len „ kúpne zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú podmineky kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Tovar prezentovaný na internetovej stránke predávajúceho je tovarom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci  priamo pri tovare určí dostupnosť a orientačný čas dodania tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť tovaru. Dostupnosť tovaru potvrdí predávajúci kupujúcemu po obdržaní objednávky a to najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

 

 1. 2.     Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

2.1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailu, vyplnenia a odoslania objednávkového formulára na internetovej stránke www.classichouse.sk  alebo formou telefonickej objednávky ( ďalej len „ objednávka“).

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je potvrdenie predávajúcim vo forme e-mailu o akceptovaní prijatej objednávky na dostupný tovar. Potvrdenie objednávky musí obsahovať identifikačné údaje predávajúceho, identifikačné údaje kupujúceho, číslo objednávky, dátum uskutočnenia objednávky, názov tovaru, objednané množstvo, jednotkovú cenu, celkovú cenu, dostupnosť tovaru, platnú cenu tovaru, termín dodania tovaru a celkovú cenu, ktorú spotrebiteľ zaplatí. V prípade zistenia inej ceny, než je uvedená na stránke predávajúceho, musí predávajúci obdržať písomný súhlas kupujúceho so zmenenou cenou. Až po obdržaní písomného súhlasu sa povaťuje objednávka za potvrdenú. Všetky ceny na stránke predávajúceho sú uvádzané vrátane DPH.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky ďalej obsahuje údaje spôsob doručenia/dopravy, miesto dodania tovaru, údaje o cene, podmienkach a spôsobe dopravy, a prípadné ďalšie údaje.

2.4. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku v priebehu 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu vo forme oznámenia o zrušení objednávky e-mailom, faxom alebo telefonicky. Zrušenie objednávky musí obsahovať  identifikáciu kupujúceho, objednaný tovar, na ktorý sa má zrušenie objednávky vzťahovať ( čiastočné zrušenie objednávky). V prípade zrušenia objednávky, neúčtuje predávajúci kupujúcemu žiadne poplatky za zrušenie objednávky ani si neúčtuje kúpnu cenu tovaru. V prípade čiastočného zrušenia objednávky, má predávajúci právo len na kúpnu cenu nezrušenej časti obejdnávky.  V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť pred zrušením objednávky, predávajúci kúpnu cenu vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia prijatej kúpnej ceny.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť alebo odovzdať na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby tovar bol dodaný v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EU,
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru  a ďalšie príslušné doklady ( záručný list, dodací list, daňový doklad, návod na použitie v slovenskom jazyku a záručný list)

3.2.  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať obejdnávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v určenej lehote alebo cene, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, príp. inak. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade predchádzajúcej úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 7 dní prevodom na jeho bankový účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Stornovať možno aj len časť objednávky, v tomto prípade predávajúci upovedomí kupujúceho o stornovaní často objednávky a vyžiada si jeho súhlas s vybavením zvyšnej časti objednávky. Ak kupujúci takýto súhlas nedá, považuje sa objednávka ako celok za zrušenú.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dopravu,
 3.  prezrieť obal doručeného tovaru, či nie je poškodený, otvorený ani inak porušený a v prípade  porušenia  spísať s dopravcom protokol a takýto tovar neprevziať.
 4. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 5. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, cene, kvalite, termíne a mieste dodania dohodnutom zmluvnými  stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

5.  Dodacie lehoty a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vzorov a katalógov na stránke predávajúceho www.classichouse.sk.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a dodať tovar kupujúcemu  v lehote 7 dní od jej výroby alebo  dodania tovaru dodávateľom predávajúcemu. Túto skutočnosť kupujúci bez výhrad akceptuje.  Predávajúci oznámi pri záväznom potvrdení objednávky celkový čas dodania tovaru, ktorý nesmie byť dlhší ako 30 dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste  uvedenom v objednávke alebo v záväznej akceptácii objednávky. V prípade omeškania dodávky tovaru zo strany predávajúceho je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu a vyžiadať si súhlas s neskorším dodaním tovaru od kupujúceho. V prípade ak si kupujúci nevyzdvyhne tovar do 7 dní od termínu dodania uvedeného v záväznej akceptácii objednávky alebo v termíne dohodnutom na základe súhlasu s neskorším dodaním tovaru, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 15,00 Eur za každý deň uskladnenia tovaru. Predávajúci je oprávnený odstúpiť  od zmluvy  ak si kupujúci nevyzdvyhne tovar ani do 14 dní od dohodnutého termínu dodania. Takýto tovar je predávajúci oprávnený ďalej predať  tretej osobe. Odstúpenie od zmluvy predávajúci potvrdí kupujúcemu písomne alebo e-mailom.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej  v kúpnej zmluve.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje uvedené na stránke a katalógoch udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o +-4% z uvedej hodnoty.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci doručí kupujúcemu tovar na miesto určené podľa bodu 5.6. týchto všeobecných obchodných podmienok, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo prostredníctvom inej poverenej osoby, kupujúci alebo poverená osoba podpíše protokol o doručení alebo prevzatí tovaru, pričom je povinný/á  predložiť doklad o objednávke tovaru, zaplatiť kúpnu cenu pri doručení tovaru na dobierku alebo predložiť doklad o zaplatení tovaru prevodom na účet predávajúceho. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať pre neprítomnosť kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci ako aj skladné podľa článku 5.3. týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu podľa čl. 5.6. a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenej osoby alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8.  Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, jeho obal, a to bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že je obal alebo tovar mechanicky poškodeným je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. O poškodení obalu alebo tovaru musí byť ihneď na mieste doručenia tovaru spísaný záznam o rozsahu a povahe poškodenia ( škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takéhoto záznamu  doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí  škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu z tovaru alebo dodať kupujúcemu v prípade neodstrániteľného poškodenia nový tovar.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Záručný list, ak je potrebný, obdrží kupujúci spolu s tovarom.

5.11. Spôsob platby:

 1. na dobierku – platba v hotovosti pri doručení tovaru dopravcovi
 2. vopred bankovým prevodom priamo na účet predávajúceho – číslo účtu je uvedené v úvode stránky
 3. platobnou bránou

 

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru ( ďalej len „ kúpna cena“)formou hotovostej platby v určenej prevádzkárni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby na základe platného cenníka alebo bezhotovostným prevodom, uvedeným v záväznej akceptácii obejdnávky.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola platba pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.5. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.6. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajpceho vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo vcene, ktorá je pre tovar uvedená na stránke v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v zákone č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o ochrane spotrebiteľa“) a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obvyklým spôsobom ako pri nákupe v „ kamennom obchode“, nie však začať tovar používať.

8.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. §10 zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne, formou e-mailu alebo poštou.

8.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, záručného listu, dokladu o zaplatení, návodu a pod. v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

8.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle bodu 8.2. , vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznej akceptácii objednávky alebo jej časť v lehote 7 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho uvedený kupujúcim.

8.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 8.2. a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

8.8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od kúpnej zmluvy v zmysle bodu 8.2. kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov vynaložených v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o takýchto vynaložených nákladoch. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak  tovar plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nie je chybný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

8.9. Za náklady vynaložené v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnený telefonický hovor, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal objednávkový formulár alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

8.10. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z podmienok uvedených v bodoch 8.4 a 8.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

8.11. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

8.12. Na vrátenie tovaru a reklamácie sa vzťahuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

9. Darčekové poukážky a bonusy

9.1. Darčekové poukážky, bonusy a iné akcie na tovar, zvýhodnené nákupy a sezónne výpredaje sa riadia podmienkami na nich uvedených alebo uverejnených osobitne pre každú z nich zvlášť.

 

 

 

10. REKLAMAČNÝ PORIADOK

10.1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku.  Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, ako si možno reklamáciu uplatniť v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.

10.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.classichouse.sk. Miestom pre vybavenie reklamácii je miesto podnikania Predávajúceho, teda Hollého 5292/4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika.

10.3. Tento Reklamačný poriadok je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

10.4. Kupujúci má právo si uplatniť u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

10.5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neurobí, môže kupujúci uplatniť len chyby tovaru, len ak preukáže že tieto mal tovar už pri jeho prevzatí.

10.6. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

10.7. Ak tovar vykazuje chyby, má spotrebiteľ právo reklamovať tovar v záručnej dobe u predávajúceho, tak, že doručí tovar predávajúcemu spolu s vyplneným formulárom na uplatnenie reklamácie. Vzor formulára určí predávajúci a nachádza sa v prílohe týchto všeobecných obchodných podmienok. Reklamačné konanie začína momentom doručenia chybného tovaru v záručnej dobe spolu s vyplneným formulárom na uplatnenie reklamácie predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný predávajúcemu vo forme poistenej zásielky.

10.8. Reklamáciu je možné oznámiť vopred prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky priamo predávajúcemu. Predávajúci sa so spotrebiteľom môže dohodnúť aj na inom postupe reklamácie a jej vybavenia, než je určené v tomto reklamačnom poriadku.

10.9. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie chyby.

10.10. O uplatnení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie v písomnej forme alebo e-mailom.  Potvrdenie musí obsahovať presné označenie chyby tovaru a poučenie o právach vyplývajúcich mu z ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Potvrdenie doručí predávajúci kupujúcemu bezodkladne ale najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie v písomnej forme.

10.11. Reklamácia bude  v súlade s ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka vybavená  bezodkladne, v zložitejších prípadoch do 3 dní a v prípade, že ide o náročnú opravu chyby alebo si vyžaduje súčinnosť iných osôb, príp. dodanie materiálu od dodávateľa alebo v iných odôvodnených prípadoch bude reklamácia vybavená do 30 dní. Doby pre  vybavenie reklamácie začínajú plynúť dňom začatia reklamačného konania. Po uplynutí reklamačnej doby má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za iný tovar. O vybavení reklamácie upovedomí predávajúci kupujúceho e-mailom alebo písomne a doručí mu tovar spolu s protokolom o vybavení reklamácie.

10.12. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby tovaru, na ktoré bol v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

10.13. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar iným obdobným tovarom.

10.14. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby,
 4. mechanickým poškodením tovaru kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú zvyčajným podmienkam používania tovaru,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami a návodom uvedeným na dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi SR.
 8. Poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvýdateľnými udalosťami,
 9. Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. Neodborným zásahom, poškodením pri doprave,poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

10.15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny,
 5. písomnou výzvou na prevzatie určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie.

10.16. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie  a o vybavení reklamácie informovať kupujúceho a vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostrednítvom e-mailu alebo poskytovateľa poštových služieb.

10.17. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

10.18. Záručná doba sa predlžuje o čas, počas ktorého nemohol kupujúci tovar používať z dôvodu záručnej opravy.

10.19. V prípade výmeny tovaru za nový začína záručná doba plynúť znova pre nový tovar od prevzatia tovaru kupujúcim. O výmene tovaru vydá predávajúci kupujúcemu doklad s uvedením vymeneného tovaru a pre prípadné ďalšie reklamácie sa predkladá tento spolu s pôvodným dodacím listom.

10.20. Všetky záručné opravy, ak nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 10.14. sú bezplatné.

10.21. Pokiaľ ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci zabezpečí na základe rozhdonutia kupujúceho odstránenie chyby alebo vymení chybný tovar za iný. Pokiaľ chybu nemožno odstrániť alebo ide o jednu viackrát sa opakujúcu odstrániteľnú chybu,alebo o väščí počet rozdielnych opraviteľných chýb, predávajúci na základe rozhodnutia kupujúceho vymení chybný tovar za iný, funkčný s rovnakými alebo lepšími parametrami alebo vystaví dobropis na chybný tovar a vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru.

10.22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

10.23. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt rovnakej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

10.24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch odstrániteľných chýb súčasne.

10.24. Nárok na uplatnenie reklamácie na tú istú chybu tovaru ( nie chybu rovnakého druhu) kupujúcemu zaniká uplatnením záruky a požiadaním predávajúceho o odstránenie chyby. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

 

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu, prípadne iný údaj potrebný pre účely kúpnej zmluvy. Ak je kupujúcim právnická osoba, je povinná oznámiť predávajúcemu obchodné meno, adresu sídla, IČO, IČ DPH, ak je platcom DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo a e-mailovú adresu, prípadne iný údaj potrebný pre účely kúpnej zmluvy.

11.2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o ochrane osobných údajov“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje  ako sú uvedené v bode 11.1. týchto všeobecných obchodných podmienok a spracovával ich vo svojich informačných systémoch.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Tento súhlas udeľuje kupujúci na dobu určitú do splnenia účelu spracovania osobných údajov predávajúcim.Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobnýc údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

11.3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v on-line režime na stránke internetového obchodu predávajúceho v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení, ak je zmluva uzatváraná prostredníctvom objednávkového formuláru alebo nákupného košíka.

11.4. Predávajúci sa zaväzuje získavať osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov výlučne na účel uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi ním a kupujúcim a to v súlade s dobrými mravmi a nebude konať v rozpore so zákom o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

11.5. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho, a to vo všeobecne zrozumiteľnej forme a rozsahu podľa ust. §26 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácii podľa ust. § 26 ods. 4 písm. b)tohto zákona,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu jeho nesprávnych, neúplných  alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

11.6. Právo kupujúceho je možné obmedziť len na základe zákona o ochrane ososbných údajov, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

11.7. Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho predchádzajúceho súhlasu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v §7 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

11.8. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad , má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracovaniu jeho osobných údajov v súlade s ust. §7 ods. 4 písm. a)e)f) alebo g) zákona o ochrane ososbných údajov vyslovením oprávnených alebo preukázateľných zásahov do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré môžu byť spracúvaním osobných údajov poškodené. Ak tomu nebránia okolnosti a preukáže sa, že námietky kupujúceho sú odôvodnené, je predávajúci povinný osobné údaje , ktorých spracúvanie kupujúci namietal blokovať a zlikvidovať hneď ako to okolnosti dovolia.

11.9. Kupujúci pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môže podať o tomto podozrení  oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením nového znenia na internetovej stránke predávajúceho.

11.2. Akákoľvek zmena písomne uzatvorenej kúpnej zmluvy musí mať písomnú formu.

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia bude prebiehať najmä vo forme e-mailov alebo vo forme listových zásielok.

11.4. Na vzťahy neupravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach  sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 222/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, a v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi právnickými osobami príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

11.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Pezinku dňa 29.10.2013